Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
WIN WIN GROUP d.o.o. za zapošljavanje

 

I OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja WIN WIN GROUP d.o.o. /u daljnjem tekstu Agencije/ sačinjeni su temeljem odredbi Zakona o radu, a posebno se odnosi na: plaću radnika, prava i obveze radnika, prava i obveze Korisnika, zaštita na radu, naknade za posredovanje u zapošljavanju, raskid sporazuma, završne odredbe.

 

II UPUTNICA

Radnik može započeti raditi kod Korisnika koji u odnosu na radnika postaje poslodavac, nakon što Agencija uruči radniku UPUTNICU koja sadržava podatke iz članka 46. stavak 2. Zakona o radu.

 

III PLAĆA RADNIKA

Plaća radnika obračunava se prema ostvarenim efektivnim satima rada i biti će obračunata i isplaćena do 10.  /desetog/ u mjesecu za prethodni mjesec.

Rad u dane blagdana i nedjeljom, noćni i prekovremeni rad obračunavati će se uvećano temeljem Zakona o radu.

Korisnik je obvezan voditi evidenciju prisutnosti radnika na radu elektronski ili papirnato na obrascu, te istu dostaviti Agenciji najkasnije u roku od tri dana od zadnjeg dana u mjesecu ili od dana isteka Sporazuma. U protivnom, istekom roka, Agencija je ovlaštena sama ispuniti evidenciju prisutnosti radnika na radu prema evidenciji koju vodi zaposlenik, odnosno Agencija.

Agencija vrši obračun i Korisniku ispostavlja račun po pojedinom radniku za proteklo obračunsko razdoblje, koje može biti mjesečno, tjedno ili dnevno.

Korisnik je obvezan račun platiti najkasnije do 10/desetog/ u mjesecu za prethodni mjesec. U slučaju zakašnjenja Agencija obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Korisnik se obvezuje snositi troškove naknade plaće uvećane za doprinose i poreze na i iz plaće:
–    Za vrijeme privremene spriječenosti za rad /bolovanje/ ustupljenog radnika sukladno odlukama Korisnika koje se primjenjuju na radnike zaposlene kod Korisnika,
–    Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ustupljenog radnika,
–    Za vrijeme plaćenog dopusta koji radnik ostvari temeljem odluka kod Korisnika.

VAŽNO:
Naše usluge su za kandidate besplatne. Za Vas plaća poslodavac.

 

IV ZAŠTITA NA RADU

Korisnik je kao poslodavac dužan upoznati radnika sa svim opasnostima obavljanja poslova, sa tehnologijom obavljanja poslova, sa zaštitom na radu i zaštitom od požara, te je obvezan osposobiti radnike u zaštiti na radu i zaštiti od požara.

 

V NAKNADA AGENCIJI

Naknada Agenciji određuje se Sporazumom o ustupanju radnika.

 

VI PRAVA I OBVEZE RADNIKA

U slučaju da kod Korisnika nastupe uvjeti opisani u odredbama članka 107. Zakona o radu, Korisnik mora odmah obavijestiti Agenciju.

U slučaju nastupa uvjeta iz stavka 1 ovog članka, Korisnik je obvezan u što kraćem roku, a ne duže od 8 /osam/ dana dostaviti Agenciji pisamo obrazloženje, te ima pravo otkazati ustupljenog radnika.

Šteta koju ustupljeni radnik na radu ili u vezi s radom kod Korisnika uzrokuje trećoj osobi, dužan je nadoknaditi Korisnik koji se u odnosu na regresnu odgovornost ustupljenog radnika smatra poslodavcem

Ako ustupljeni radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi s radom kod Korisnika, naknadu štete snosi Korisnik po općim propisima obveznog prava.
Agencija nije odgovorna za štetu koju bi eventualno počinio radnik na radu ili u svezi s radom kod Korisnika.

 

VII OBVEZE AGENCIJE

Agencija se obvezuje:
–    Zaključiti s radnikom Ugovor o ustupanju radnika na određeno vrijeme
–    Prije početka rada kod Korisnika predati radniku uputnicu,
–    Odmah prijaviti radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a po isteku Sporazuma s Korisnikom
–    Odmah odjaviti radnika u slučaju prestanka potrebe za njegovim radom.

 

VIII RASKID SPORAZUMA

Sporazum o ustupanju radnika se sporazumno može raskinuti i prije isteka roka na koji je sklopljen. Raskid mora biti u pisanom obliku.

Agencija može jednostrano raskinuti Sporazum o ustupanju radnika, koji raskid u pisanom obliku mora dostaviti Korisniku na sjedište koje je upisano u sudskom registru,  u slijedećim uvjetima:
–    Kad se Korisnik ne pridržava odredbi iz Sporazuma, odnosno odredbi iz ovih Općih uvjeta,
–    Kada Korisnik ni nakon pisane opomene, u daljnjem roku od 3/tri/ dana, ne plati račune koje je izdala Agencija.

__________

Potvrdom Ministarstva rada i mirovinskog sustava  (Klasa: 102-02/15-04/02. URBROJ: 524-04-02-01/2-15-2) evidentirana je Agencija pod brojem 91/15.

 

Zakon o radu možete pogledati klikom ovdje.

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti možete pogledati klikom ovdje.

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem možete pogledati klikom ovdje.